Trách nhiệm miễn trừ

London Language College (LLC) là pháp nhân tại London được cấp mã UKRLP (UK Register of Learning Providers) số 10087369 và được phê duyệt tham gia chương trình ESFA (the Education and Skills Funding Agency) của chính phủ Anh Quốc.

Căn cứ luật cạnh tranh không lành mạnh của Anh Quốc và Liên minh Châu Âu, nhóm điều luật của khối Schengen, nhằm đảm bảo minh bạch trong các hoạt động, tránh các hiểu nhầm, hiểu không đúng bản chất, hiểu một phần và/hoặc vô tình và/hoặc cố tình làm ảnh hưởng đến học viên của London Language College, của các đối tác London Language College và của chính London Language College, chúng tôi xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ dưới đây.

London Language College (LLC) sở hữu CEFR English và TESOL Gate. LLC thuộc sở hữu của European Education Holdings và là thành viên của Modern Language Association (MLA)

Đặc điểm pháp lý của London Language College

LLC sở hữu các nhãn hiệu chuyên tiếng Anh

LLC sở hữu các nhãn hiệu và hệ thống đào tạo và khảo thí độc lập CEFR English và TESOL Gate. Các nhãn hiệu, hệ thống, vận hành của  CEFR English và TESOL Gate đều hoạt động dưới giấy phép và kiểm định, công nhận của LLC.

Hoạt động theo mô hình PPP - Practice & Preparation Provider

LLC cung cấp quyền PPP (Practice & Preparation Provider) cho các đối tác với nhiệm vụ chuẩn bị, ôn luyện, tổ chức thực hành về tiếng Anh. PPP chỉ có nhiệm vụ đào tạo và khảo thí, không can thiệp vào kết quả.

LLC là pháp nhân được đăng ký tại UK

London Language College (LLC) là pháp nhân luật định tại Anh Quốc, được cấp mã giáo dục và đào tạo (UK Register of Learning Providers) số No.10087369 và được phê duyệt tham gia ESFA của chính phủ Anh.

Chương trình của LLC được kiểm định và công nhận

Chương trình của London Language College (LLC) được kiểm định và công nhận bởi Ofqual UK.Gov, văn bằng được cấp bởi các đơn vị cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc.  LLC cũng là thành viên của The Modern Language Association.

LLC độc quyền công tác khảo thí và công nhận kết quả

Các PPP đối tác triển khai chương trình của CEFR English và TESOL Gate chỉ tổ chức đào tạo, ôn luyện. Tất cả  hoạt động khảo thí và chấm điểm (End Point Accessment) được thực hiện bởi LLC.

LLC không cam kết những điều không thuộc thẩm quyền

LLC, các đối tác, các PPP của LLC không cam kết những điều không thuộc thẩm quyền như tính công nhận tại cơ quan làm việc sau khi hoàn tất chương trình, khả năng thăng tiến và có việc sau khi tốt nghiệp…

LLC không cam kết

Căn cứ giấy phép của London Language College, kiểm định của LLC, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tế theo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC, quy định về quyền và trách nhiệm của các tổ chức kiểm định đối tác, LLC không cam kết:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi đối tác và các quy định, quy trình học thuật của đối tác LLC.
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được công nhận hoặc tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3 và LLC khuyến khích kiểm tra trước khi tham gia học tập.
  • Không cam kết sau khi ra tốt nghiệp là sẽ được thăng tiến, được đảm bảo thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Không cam kết bằng cấp được tự động tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

LLC cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG HOẶC CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN CHÍNH THỨC 100%

Liên hệ London Language College